Bildiriler
14 Mart 2020, Cumartesi
Salon B
Sözel Sunum - 1
Oturum Başkanı: Murat Köse
Sunum Saati Abs. Ref. Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu
09:30 09:36 78 SS-001 Paratiroidektomi sonrası persistan hiperkalseminin sebebi her zaman primer hiperparatiroidi olmayabilir Ümmü Mutlu
09:36 09:42 97 SS-002 SGLT2 İnhibitörü Kullanımının Bir Yıllık Takipte Mikroalbuminüri Üzerine Etkisi Şengül Aydın Yoldemir
09:42 09:48 99 SS-003 Sodyum Glukoz Kotransporter - 2 (SGLT-2) İnhibitörlerinin Serum Ürik Asit Düzeyine Etkisi Ramazan Çakmak
09:48 09:54 3 SS-004 Acil serviste nedeni bilinmeyen ateş ile tetkik edilen hastada tanı; Leptospiroz Rahman Köseoğlu
09:54 10:00 9 SS-006 Karaciğerin nadir görülen primer tümörü:Epiteloid Hemanjioendotelyoma Özlem Şafak
10:00 10:06 15 SS-007 'Şok Diyet' e Sekonder Gelişen Takatsubo Kardiyomyopatisi Derya Arğun
10:06 10:12 16 SS-008 Prilokaine bağlı methemoglobinemi olgusu İsra Serda Oğuz
10:12 10:18 19 SS-009 Hemodiyaliz Hastalarında Serum CRP ve Serum Albumin Değerlerinin Mortalite, Morbidite ve Sürviye Olan Etkileri Semih Kalyon
10:18 10:24 26 SS-011 Geriatrik Hastalarda VKİ ve Polifarmasinin İnkontinas ile İlişkisi Gulçin Şahingöz Erdal
10:24 10:30 32 SS-012 Depresyon ile prezente olan nadir bir hastalık; Gitelman Sendromu Derya Arğun
Sözel Sunum - 2
Oturum Başkanları: Kıvanç Çefle, Şükrü Palandüz
13:00 13:06 34 SS-013 Anoreksiya Nervosa ile takip edilen hastada ciddi hipokalemi Merve Kakcı
13:06 13:12 35 SS-014 Akut Koroner Sendromda Risk Skorları Ve Serum Oncostatin M Düzeyleri Murat Akarsu
13:12 13:18 36 SS-015 Gestasyonel diyabet ve preeklampsi olgularında koroner mikrovasküler yatağın değerlendirilmesi Fatma Betül Özcan
13:18 13:24 41 SS-016 Lambda Hafif Zincir Cast Nefropatisi Olgu Sunumu Elif Sitre Koç
13:24 13:30 48 SS-017 Normal Popülasyonda Beden Kitle İndeksi Artışı İle Glikozile Albümin Düzeylerinin Değişiminin İzlemi Serhat Uysal
13:30 13:36 53 SS-018 Obezite ve Kilo Yönetiminde Liraglutidin Etkinliği Alpay Medetalibeyoğlu
13:36 13:42 62 SS-019 Diyabetik Ayaklı Hastalarda İnterlökin 12-17 ve 18 Düzeyleri Hasret Cengiz
13:42 13:48 81 SS-020 II. düzey iç hastalıkları yoğun bakım hastalarındaki ürik asid düzeylerinin erken ve geç mortaliteye etkisi var mıdır? Yakup Kenan Çapal
13:48 13:54 82 SS-021 Orta ve ciddi hiperkalsemi ile başvuran hastalarda mortaliteye etki eden faktörler Gizem Kaynar
13:54 14:00 89 SS-022 Akut Böbrek Hasarı İle Acile Servise Başvuran Hastalarda Sıvı-Denge Bozuklukları ve Kısa Dönem Mortalite İlişkisi Yasemin Özgür
Sözel Sunum - 3
Oturum Başkanı: Şükrü Öztürk
14:00 14:06 91 SS-023 Antitiroid ilaç tedavisine bağlı major istenmeyen etki gelişen hastaların retrospektif değerlendirilmesi Seda Karslı
14:06 14:12 94 SS-024 Diyabetik Hastalarda Noktüri Sıklığının Değerlendirilmesi İlkim Deniz Toprak
14:12 14:18 96 SS-025 Diyabetik Ketoasidoz Tedavisinde Hemodiyalizin Yeri Mahmut Apaydın
14:18 14:24 104 SS-026 Bilişsel bozuklukla ortaya çıkan mantle hücreli lenfoma: izole santral sinir sistemi nüksü Besim Fazıl Ağargün
14:24 14:30 105 SS-027 Tip B Niemann-Pick Hastalığı Olgu Sunumu Ayşe Merve Çelik
14:30 14:36 110 SS-028 Tip 2 Diyabet hastalarında Vücut kitle oranlarıyla HbA1c nin karşılaştırılması Nazire Aladağ
14:36 14:42 115 SS-029 Seyahate çıkan vatandaşlarımızın seyahat sağlığı ve aşılar konusunda bilgi düzeyleri Elif Beyza Boz
14:42 14:48 116 SS-030 İnsülin kullanan geriatrik diyabet hastalarında teknolojik cihaz kullanımı ve diyabet kontrolü üzerine etkisi Asli̇han Sarı
14:48 14:54 117 SS-031 Poliklinik hastalarında teknolojik cihaz kullanımının ilaç kullanımı ile ilişkisi Hasan Ediz Özbek
14:54 15:00 119 SS-032 Kronik hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda depresyonun demografik veriler ve hemodiyaliz yeterliliği ile ilişkisi Edip Erkuş
E-Posta Bildirileri
Abs. Ref. Bildiri No Bildiri Başlığı Sunucu
4 PP-001 Olgu Sunumu: Jejunal Intussepsiyona Neden Olan Metastatik Osteosarkom Elif Sitre Koç
6 PP-002 Küçük Hücreli Akciğer Karsinomu Tanılı Hastada Ektopik ACTH Sendromu Büşra Kuyumcu
10 PP-004 Polimiyaljia romatika olgusu Rahman Köseoğlu
12 PP-005 Nadir bir hepatomegali sebebi: Mauriac sendromu Yağmur Göksoy Okay
13 PP-006 Hipotiroidiye Bağlı Gelişen Rabdomiyoliz Rahman Köseoğlu
14 PP-007 Sistemik Lupus Eritematozus ve Hashimato Tiroiditi birlikteliği Rahman Köseoğlu
21 PP-011 Atipik Klinik Prezantasyonlu İskemik Kolit Ebru Kavak Yavuz
22 PP-012 Hipertiroidi tedavisinde görülen kompleks bir olgu,Metimazole bağlı gelişen agranülositoz Naci Şenkal
25 PP-013 Behçet Hastalığında karaciğer enzim yüksekliği; nadir bir olgu Primer Biliyer Kolanjit Elif Ece Doğan
29 PP-014 Ankilozan spondilit hastalarında irritabl barsak sendromu sıklığı Burcu Altındağ Avcı
31 PP-015 DİC sonrası gelişen Guillain Barre Sendromu Ebru Kavak Yavuz
37 PP-016 Aorta-enterik fistüle bağlı gelişen gastrointestinal sistem kanaması Alpay Medetalibeyoğlu
38 PP-017 Diyabetik Mastopati: Olgu sunumu Sibel Ocak Serin
40 PP-018 Akut solunum yolu enfeksiyonuna sekonder ciddi rabdomiyoliz Fatih Kamış
42 PP-019 Metatatik akciğer malignitesine sekonder gelişen adrenal kriz Fatih Kamış
43 PP-020 Polisitemia vera tanılı hastada enoksaparin kullanımı sonrası gelişen hemoraji ve akut böbrek hasarı Fatih Kamış
44 PP-021 TTP-HÜS'e sekonder gelişen akut böbrek hasarı Fatih Kamış
46 PP-022 Rabdomiyoliz ile Prezente Olan Toplumda Edinilmiş Pnömoni Olgusu Sabahat Alışır Ecder
118 PP-024 Poliartrit kliniği ve aşırı yüksek Romatoid Faktor birlikteliği olan meme kanseri vakası Ercan Karataş
50 PP-025 Türk obezite hastalarında sarkopenik obezite insidansı: Ulusal ilk örneklem Feray Akbaş
51 PP-026 Glukozamin kondroitin kulanımına bağlı toksik hepatit Mitat Büyükkaba
52 PP-027 Prestenotik evrede Takayasu Arterit tanısında Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) nin yeri; Çölyak ve pulmoner arter tutulumu olan olgu sunumu Yunus Bozkurt
54 PP-028 Akciğer malignitesine sekonder uygunsuz ADH sendromu Fatih Kamış
55 PP-029 Beta-Talasemi İntermedia Komplikasyonu Olarak Gelişen Kronik Karaciğer Yetmezliği, Kardiyak Trombüs Ve Hipoparatiroidi Vakası İrem Kıraç Utku
56 PP-030 Multiple Myelom tanılı hastada allopürinole bağlı gelişen akut interstisyel nefrit Fatih Kamış
57 PP-031 Hematolojik Hastalıkların Tanı ve Takibinde Konvansiyonel Sitogenetik Değerlendirmenin Önemi Nevzat Koca
59 PP-032 Akciğer nöroendokrin tümör ile ektopik ACTH sendromu Fatih Kamış
60 PP-033 Raslantısal saptanan nonsirotik Portal Hipertansiyonun ayırıcı tanısında kronik miyeloproliferatif hastalık: Olgu Sunumu Fehmi Hindilerden
63 PP-034 Poliartritle Prezente Olan Osteitis Fibroza Sistika Generalizata Nur Sevinç Bodur
66 PP-036 Hipoglisemi ayırıcı tanı ve tedavisinde zorluklar: geriatrik bir pankreatik hipoglisemi olgusu Seçil Yetkin
67 PP-037 Derin anemi ile başvuran genç erkek hastada görülen Multipl Myelom olgusu Alpay Medetalibeyoğlu
68 PP-038 Olgu Sunumu: Amiodarona Bağlı Pulmoner Toksisite Alpay Medetalibeyoğlu
69 PP-039 Yaygın lenfadenopati ve pansitopeni İle başvuran Hiv pozitif olguda Castleman Hastalığı Alpay Medetalibeyoğlu
71 PP-040 Nadir Bir Vaka Olarak Abdominal Koza Sendromu ve Familyal Akdeniz Ateşi Birlikteliği Seda Ceberut Semiz
72 PP-041 Diyabetik ketoalkaloz Şule Gümürdü
77 PP-043 Monoklonal gamopati düşünülen olguda kemik iliği tüberkülozu Fatih Kamış
79 PP-044 Erişkinde acil gıda alerjileri Eyyüp Taşdemir
83 PP-045 Akut Bruselloz nedeniyle oluşan nadir bir immün trombositopeni olgusu Gizem Bakır Kahveci
84 PP-046 Kronik karın ağrısı ve diyare ile gelen atipik Leriche sendromu olgusu Bilge Çaparali
85 PP-047 Hiponatreminin ender bir nedeni olarak hipopitüitarizm Gizem Bakır Kahveci
87 PP-048 Medyan arkuat ligament sendromu: karın ağrısının sıradışı bir nedeni Gizem Bakır Kahveci
90 PP-049 Mikroanjiyopatik hemolitik aneminin geç geliştiği bir atipik hemolitik üremik sendrom vakası Übeyde Ayşe Gülseren
92 PP-050 Hipokaleminin nadir bir sebebi olarak Primer Hiperaldosteronizm Gizem Bakır Kahveci
95 PP-051 İmmünsuprese bir konakta Pneumocystis pnomonisi olgusu Alpay Medetalibeyoğlu
98 PP-052 Viral enfeksiyon sonrası gelişen rabdomiyolize bağlı akut böbrek yetmezliği Gürgün Tuğçe Vural Solak
100 PP-053 Akut Faz Yüksekliği ile Başvuran Behçet Olgusu Özlem Kandemir Alibakan
101 PP-054 Granülomatöz inflamasyon etyolojsi araştırılan hastada lenfoma tanı süreci Özlem Kandemir Alibakan
102 PP-055 Anakinra tedavisi ile hepatit b reaktivasyonu Şevkican Güneş
103 PP-056 Lamotrijin Kullanımı ile İlişkili DRESS Sendromu Olgusu Yağmur Cantürk
107 PP-057 İdiyopatik portal hipertansiyon: Olgu sunumu Feyza Yaylacı Mert
108 PP-058 Nadir Bir Tanı: Makroamilazemi Alihan Oral
111 PP-059 Renal Trombotik Mikroanjiyopati: Multipl Miyelomda Proteazom İnhibitörü Karfilzomib Tedavisi Seyrinde Nadir Bir Komplikasyon Latif Karahan
113 PP-060 Sarkoidozun Nadir Progresyonu: Siroz Cansu Erel
114 PP-061 Tip 1 Diyabet Olarak Takip Edilmiş Nadir Görülen Ağır İnsülin Direnci Vakası: {Alström Sendromu} Gamzenur Erdoğan
109 PP-062 Macroglossia and Angioedemia? Alihan Oral

Bildiri Sistemine ulaşım için : www.abstractagent.com/2020ichastaliklari/

Bildiri Ödülü

Bildiri değerlendirme kurulunun seçeceği en iyi üç bildiriye "Romatizma Derneği Prof. Dr. Nihat Dilşen Ödülü" verilecektir.

Ödüller;

1.lik Ödülü: 5.000 TL
2.lik Ödülü: 3.000 TL
3.lük Ödülü: 2.000 TL

Bildirilerin Gönderilmesi

Bildirilerin kongre web sitesi www.ichastaliklarigunleri.org üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi 2 Şubat 2020

Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları seklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Yazım Kuralları
 • Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet başlığının sadece ilk harf büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 400 kelimeyi geçmemelidir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar
 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.
Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, ilgili kategoriler için oluşturulacak Bildiri Değerlendirme Komisyonları’nca yapılacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sözel veya poster sunum kabulleri için sonuç yazısı gönderilecektir.

Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

 Kongreye Kalan
 Duyurular
 • Kongre Başlangıç Tarihi
  12 Mart 2020
 • Kongre Bitiş Tarihi
  15 Mart 2020
 • Kongre Yeri
  Sapanca, Sakarya
 • Kongre Oteli
  NG Sapanca Otel
 Düzenleyenler